P. Springerová, M. O. Havel: Spojenci pro chytrý kraj

Regionální školství

Kraj je zřizovatelem naprosté většiny středních škol a správcem školské soustavy. Současná doba staví vlivem tryskového rozvoje digitálních technologií, práce s informacemi či kvůli společenskému vývoji školství před řadu výzev. Školy se musí přizpůsobit, změnit; nemohou zůstat stejné jako dřív, protože by produkovaly absolventy vybavené pro minulost, ne pro budoucnost.

Úkolem kraje je proto vytvořit školám takové podmínky, aby mohly na tyto změny účinně reagovat. Základem je promyšlená a profesionálně provedená koncepce krajského školství, která produkuje absolventy s uplatněním na trhu práce nebo absolventy dobře připravené na další studium. Koncepce, která dodá školám odvahu, inspiraci a pomocnou ruku.

Kraj může podporovat zahraniční stáže studentů jako nenahraditelný zdroj inspirace, stejně jako např. spolupráci škol se soukromými firmami, budoucími zaměstnavateli absolventů. Stejně tak může podpořit zahraniční stáže učitelů a ředitelů a umožnit tím účinnou výměnu jejich zkušeností. Není vždy potřeba namáhavě objevovat něco, co už jinde nalezeno bylo, mnohdy se stačí jenom inspirovat. Podpoříme tím ředitele škol v realizaci změn, které by se jim bez znalosti mezinárodního prostředí mohly zdát příliš odvážné či s nejistým výsledkem.

Značné možnosti v mnoha oblastech představuje pro školy všeho zaměření čerpání evropských grantů, ať už se jedná o prostředky na stavební úpravy, vybavení či přímo výukové projekty. Školy si ale často neumí poradit s vypracováním projektu, administrativní zátěží apod, s čímž jim může účinně pomoct kraj.

Vysoké školy a spolupráce v oblasti výzkumu a inovací

Chytrý kraj nemůže dobře fungovat bez promyšlené podpory a spolupráce v oblasti vysokých škol, vědecko-výzkumných organizací a institucí podporujících inovace a technologický rozvoj. Tyto vzdělávací a výzkumné instituce musí být také v intenzivní kooperaci se soukromým sektorem, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací s možným zaměřením na zdravotnický, environmentální a sociální sektor.

Vysoké školy musí být přirozeným partnerem kraji při řešení celé řady sociálních, environmentálních a dalších aktuálních problémů, jakými jsou například dostatek zdravotnického personálu, zabezpečení péče o stárnoucí obyvatelstvo kraje, problémy sucha atd. Nedávný vrchol covidové krize nám také ukázal, že jsou to právě vysoké školy, které svými výzkumnými a personálními kapacitami dokáží zásadním způsobem přispět k hledání a realizaci řešení i takto komplikované situace.

Pro silný a chytrý kraj je třeba podpořit a využít vzájemnou spolupráci krajských (Centrum investic, rozvoje a inovací/CIRI), městských (Technologické centrum Hradec Králové) a dalších aktérů (CzechInvest atd.) při budování infrastruktury potřebné pro rozvoj výzkumu a inovací na území našeho kraje. Nelze opomenou ani to, že jsou to právě vysoké školy, které otvírají své dveře obyvatelům Královéhradeckého kraje a poskytují celou řadu aktivit spojených s celoživotním vzděláváním a popularizací vědy.