Cestovní ruch

Turisté jednadvacátého století očekávají rychlé informace, prvotřídní služby a profesionální přístup. Z toho, co tu utratí, se do kasy obcí a kraje vrací přibližně 1 mld. Kč. Podpoříme proto další rozvoj cestovního ruchu, který živí 1/3 obyvatel kraje. Větší podíl financí z cestovního ruchu se musí vracet zpět do obecních rozpočtů.

Výstavba dálkových cyklotras v našem kraji stagnuje a přicházíme tak nejen o pověst regionu, který v této oblasti udává trendy, ale také o příjmy z cykloturismu. Před námi je dotažení Labské stezky z Kuksu do Krkonoš a z Vysoké nad Labem k Pardubicím, Kladská stezka z Jaroměře k Rozkoši, trasa 14 z Hradce Králové do Českého ráje a příhraniční trasa č. 22.

V době online komunikace a moderních technologií budeme ve společné a systematické propagaci krajských památek sázet nejen na tradiční formy. Využijeme trendy platformy a sítě pro prvotřídní marketing, který přiláká více turistů.

Zasadíme se, aby příjmy z turismu skončily tam, kde byly vytvořeny, tedy i v obecních rozpočtech. Dopady turismu nesmí omezovat chod obcí a život místních obyvatel, ale musí přispívat k jejich udržitelnému rozvoji.

Němečtí, polští, ale i asijští turisté u nás nejvíce utrácejí. Ve spolupráci s CzechTourismem pro ně připravíme rychlé a přesné informace, které je nasměrují za návštěvami přírodních atraktivit, památek, a především k poskytovatelům služeb ve všech koutech Královéhradeckého kraje.

Krkonoše a Podkrkonoší, Kladské pomezí, Hradecko, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko – každé území ví nejlépe, co potřebuje a kam je důležité investovat. Peníze nasměrujeme přímo do jednotlivých území a poskytneme destinačním managementům potřebnou centrální podporu a servis.

Doprava

Náš kraj má 2. nejhustší silniční síť, ale 3. nejnižší podíl km dálnic v ČR. Cestovní doba je vysoká a dostupnost Krkonoš, Broumovska, Českého ráje a části Orlických hor horší než ostatních regionů. Takřka polovina krajských silnic je v havarijním stavu. Firmy i obyvatelé kraje potřebují kvalitní infrastrukturu a kraj ji musí zajistit.

Vyvineme nekompromisní tlak na výstavbu dálnic D11 a D35 a vysokorychlostní železniční tratě přes Hradec Králové na Wrocław. Budeme pokračovat v koordinaci dopravních staveb, aby dotčené lokality omezila v minimální možné míře.

Bezmála 1 500 km z celkových 3 000 km krajských silnic je v havarijním stavu. Ne méně než miliardu z krajského rozpočtu musíme cílit na opravy. Kvalitní infrastruktura a dostupnost jsou nezbytným základem pro rozvoj všech regionů kraje. Rozvoj P+R, B+R a K+R parkovišť zařadíme mezi priority.

Komfort, dostupnost a chytrá řešení pro cestující chceme nabídnout jako šetrnou a kvalitní alternativu automobilové dopravě. Požadavky na obslužnost venkovských obcí musí být zahrnuty do jednání o objednávkách přepravních výkonů kraje.

Celé území kraje musí být pokryto vysokorychlostním internetem. Digitalizace společnosti přispěje ke konkurenceschopnosti firem a obyvatel i v periferních a venkovských oblastech kraje. Kraj chceme připravit na spuštění mobilní sítě páté generace 5G.

Ekonomika

Stát by měl výrazně zvýšit krajům a obcím finanční příjem z daní. O tom, kam půjdou peníze z daňových příjmů od občanů, mají rozhodovat zvolení zastupitelé, a ne úředníci na ministerstvech. Podporou PPP projektů lze dosáhnout vyšší efektivity při financování krajských investic, prověříme možnosti jejich uplatnění.

Budeme dbát na vyrovnané hospodaření organizací, podpoříme potřebné investice a smysluplný růst mezd po návratu ekonomického růstu.

Klíčové projekty pro rozvoj kraje mají své místo v Akčním plánu Strategie rozvoje kraje. Argumentem k jejich podpoře musí být potřebnost, ne hlasitost politického handlování.

Rozvoj kraje v oblastech sportu, kultury, infrastruktury a dalších se bez dotací neobejde. Individuální dotace pak pomáhají řešit mimořádné situace. Chceme zastropovat individuální dotace vůči těm programovým s jasnými pravidly.

Smart řešení musí veřejná správa vytvářet v souladu s podnikatelským prostředím a jeho potřebami. Posílíme rozvoj inovačního podnikání a zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem.

Kultura

S jasnou vizí a koncepcí se dokážeme postavit dlouhodobému podfinancování kultury v našem kraji. Peníze pro kulturu vnímáme jako investici, nikoliv jako dotaci. Kulturní a kreativní odvětví má v ekonomice kraje významnou pozici, svůj potenciál však musíme lépe využít.

Kultura je obrazem kvality života a má v něm svoji nenahraditelnou roli. Chceme se inspirovat v Evropě a podpořit kreativní průmysly v kraji při jejich rozvoji – architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, software, nová média, umělecká řemesla, kulturní dědictví atd.

Náš kraj je bohatý na přírodní i kulturní památky, na seznamu UNESCO však zatím není žádná. Podpoříme iniciativu Hradce Králové o zápis moderního centra města s jeho architektonickými skvosty na seznam kulturních památek UNESCO. Přivedeme tak do kraje nové domácí i zahraniční návštěvníky.

Koronavirová krize poukázala na dosud nevyužitý potenciál moderních technologií při zpřístupňování kulturního obsahu. A stejně tak vyjevila i nezastupitelnou úlohu živých umění pro plnohodnotný život. Potřeba podpory obou sfér je nesporná.

Zvýšení rozpočtu pro kulturu v kraji se netýká jen potřeby vyšších investic, ale především zvýšení platů umělců i dalších pracovníků v uměleckých tělesech, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích.

Regionální rozvoj

Královéhradeckému kraji se daří, nicméně některé oblasti (Broumovsko, Královédvorsko a Bydžovsko) zaostávají za krajským průměrem. Slabším pomůžeme, úspěšné podpoříme. Hejtmanství nemá patent na rozum a místní vědí nejlépe, co potřebují. Proto budeme klást důraz na spolupráci s aktéry v daném území.

Tahouni inovací musí mít podporu krajské samosprávy, jejich existence není samozřejmostí. Tvoří základ konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu. Investice do vědy, výzkumu a inovací se nám mnohonásobně vrátí, ale musíme mít odvahu na nich nešetřit.

Uspořit čas, minimalizovat papírování a snížit administrativní zátěž musí být mantrou jak kraje, tak obecních samospráv. Vysokorychlostní internet chceme dostupný na celém území kraje. Kraj musí být i nadále oporou obcím a jejich obyvatelům, a to nejen v záplavě nepřehledné legislativy.

Aktéři v území vědí nejlépe, co region potřebuje. Na jejich fungování se můžeme spolehnout. Proto budeme i nadále podporovat jejich činnost a projekty, které rozvíjí území.

Polsko pro nás představuje obrovský trh odběratelů i poskytovatelů dodávek a služeb. Zároveň je zdrojem turistů a návštěvníků, kteří rádi utrácejí za služby cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Budeme rozvíjet toto klíčové přeshraniční partnerství také za účelem podpory našich slabších příhraničních regionů.

Sociální oblast

Nejvyšší věkový průměr mezi kraji vnímáme jako výzvu. Kraj a obce musí být pro ekonomicky aktivní obyvatele partnerem v péči o seniory, stejně jako o hendikepované členy rodiny. Pro stárnoucí populaci je nezbytné zajistit kvalitní péči, dostupné služby a důstojné podmínky života.

Vážíme si generací našich rodičů a prarodičů. Kraj sám i prostřednictvím obcí podpoří péči o seniory, rozvoj různých typů služeb i pobytových zařízení.

Systematické pokrytí celého kraje službami se musí stát samozřejmostí. Infrastruktura sociálních služeb si zaslouží investice a důstojné materiální podmínky.

Pokračováním transformace pobytových sociálních služeb podpoříme samostatné bydlení a život v komunitě. Posílíme význam terénních odlehčovacích a ambulantních služeb i finanční prostředky, které na jejich fungování kraj vynakládá.

Sociální vyloučení z důvodu životních návyků, zdravotního postižení nebo duševního onemocnění ohrožuje část našich spoluobčanů. Podporou terénních programů nebo sociálního podnikání budeme snižovat riziko jeho vzniku.

Průzkumy hodnotí náš kraj opakovaně jako nejlepší místo pro život. Další podporou rodin s dětmi, aktivního trávení volného času i mezigeneračního souznění chceme tento přívětivý trend udržet.

Sport

Ve zdravém kraji zdravý duch! Rozvojem pohybové gramotnosti a všestrannosti u nejmladších to začíná, ale udržením kondice u nejstarší generace to nekončí. Je třeba také systematicky investovat jak do rozvoje sportovišť, tak do podpory sportovních aktivit všech úrovní.

Sport je nejen zábava, ale také klíč ke zdravé společnosti, plnohodnotnému životu a prevenci vzniku sociopatologických jevů. Kde schází jeho systematická podpora ze strany státu, musí nastoupit kraj alespoň cestou dotačních programů s jasnými pravidly.

Vážíme si jednotlivců, kteří se věnují dětem, trénují mládež a cvičí se seniory. Patří jim nejen uznání, ale i odpovídající odměna. Je třeba vytvořit důstojné podmínky pro jejich práci. Zachovat si dobrou kondici je důležité v každém věku.

Příklady táhnou. Obdivuhodná píle, cílevědomost i výkony jdou ostatním dobrým příkladem, přináší sportu popularitu a motivují ke zdravému životnímu stylu. I proto si vynikající sportovci zaslouží podporu kraje.

Chceme kvalitní a bezpečná sportoviště, přístupná všem. S rekonstrukcí těch, která přesahují místní význam, musí pomoct kraj. Podpoříme vznik nových workoutových hřišť i venkovních sportovišť pro seniory.

Školství

Podporou smysluplné oborové skladby pomůžeme sladit požadavky trhu práce s nabídkou absolventů všech typů škol. Vzdělávacím a výzkumným institucím budeme partnerem v rozvoji vědy, výzkumu a inovací. Celoživotní vzdělávání je trendem, kterému musíme jít naproti.

Vytvoříme podmínky pro rozvoj profesních dovedností a zajištění kvalitních programů dalšího vzdělávání a jejich financování. Podpoříme sdílení dobré praxe a zahraniční stáže pro učitele. Chceme spojovat, inspirovat a vzdělávat školský management. Zavedeme poradní orgán kraje složený z ředitelů škol napříč různými typy škol.

Podpoříme výuku cizích jazyků a grantů na zahraniční výukové pobyty žáků, budeme školám partnerem při práci s talentovanými žáky. Zajistíme podmínky pro rozvoj finanční, občanské a digitální gramotnosti. Budeme podporovat spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Chceme školy inspirovat k profesním soutěžím a podnítit rozvoj podnikatelských iniciativ mezi žáky.

Vysoké školy jsou klíčovým hráčem v kvalitativním rozvoji kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Formování spolupráce škol, institucí a soukromého sektoru musí být cílenou iniciativou kraje.

Hradec Králové je studentskou metropolí s bezpečným prostředím, studijním a vědeckým zázemím a možností skloubení praxí a práce při studiu. Vytvářet podmínky, aby i po ukončení studia v regionu zůstávali, zakládali rodiny a nacházeli pracovní uplatnění, patří mezi priority vedení kraje.

Zdravotnictví

Od roku 2016 budujeme personálně stabilizované, kvalitní, moderně vybavené a dostupné zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Za poslední čtyři roky směřovaly do krajských nemocnic historicky nejvyšší investice. Krajská „záchranka“ patří mezi evropské špičky.

Po náchodské nemocnici budeme pokračovat v investicích do budování moderních nemocničních provozů v Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové a Rychnově nad Kněžnou. Pořízením dalších diagnostických zařízení zkrátíme objednací lhůty pacientů na jednotlivá vyšetření.

Stipendijní programy pro budoucí lékaře, sestry a nelékařský zdravotní personál se osvědčily. Budeme pokračovat v motivování zdravotníků k výkonu jejich poslání na území našeho kraje.

Podpoříme další zavádění novátorských přístupů krajské záchranky, aby byla i nadále špičkou ve svém oboru schopnou zasáhnout v jakémkoli místě Královéhradeckého kraje. Podpoříme výstavbu nové infekční kliniky fakultní nemocnice, která poskytuje vysoce specializovanou péči. Budeme usilovat o spolupráci v atestační výchově mladých lékařů.

Jsme kraj s nejvyšším věkovým průměrem. Kvalitní a dostupnou následnou, rehabilitační, doléčovací a paliativní péči proto řadíme mezi priority krajského zdravotnictví. Počítáme s dalším navýšením lůžek v centrech duševního zdraví.

Pokračujeme v dialogu a systematické optimalizaci řídících procesů krajských nemocnic a zařízení. Investice do dobrých pracovních podmínek a vzdělávání vnímáme jako přínosnější, než provozní dotace.

Životní prostředí

Největším bohatstvím našeho kraje jsou hory, lesy, pole a louky, příroda, která nás obklopuje. Za její stav jsme zodpovědní. Odpady je nutné likvidovat chytře a ekologicky. Lesy obnovujme v jejich původní, smíšené podobě. S vodou musíme hospodařit obezřetně a myslet na budoucí desetiletí.

Je nejvyšší čas na revitalizaci vodních toků, budování malých vodních nádrží, rybníků, mokřadů, tůní a moderních protipovodňových opatření. Je třeba přestat jen mluvit a začít konat. Pro obce i rolníky musí být kraj partnerem. Řada obcí je i dnes bez centrálního zásobování pitnou vodou nebo bez čističky, to už musí být minulost!

Vlastníci lesů nesmí zůstat na boj s kůrovcem sami. Kde končí pomoc státu, navazuje pomoc kraje. Návrat k původním smíšeným porostům je naším darem budoucím generacím.

70 % všech opadů je skládkováno a zůstává tak reálně v krajině. Pouze 20 –
30 % je recyklováno. S účinnou podporou kraje musíme dokázat třídit i recyklovat výrazně víc. Cesty udržitelného rozvoje jsou otevřené, nebojíme se je využít.

Vzhled krajiny tvoří zemědělci a farmáři. Pomůžeme jim v konkurenci agrobaronům, aby mohli snižovat výměry půdních bloků, zpřístupňovat krajinu a dařilo se jim zlepšovat stav půdy pro zadržování vody v ní. Žluté na polích bylo dost.

Environmentálním otázkám se konečně dostává nebývalé pozornosti. Je ten pravý čas nyní ještě více podpořit osvětové a vzdělávací akce a centra. Budovat vztah k prostředí, ve kterém žijeme, je nezbytné v každém věku.